Den pædagogiske læreplan for Vildanden 2020-2022

  I august 2004 blev det lovpligtigt, at alle dagtilbud skulle udarbejde individuelle læreplaner for hver enkelt daginstitution. 

  I 2018 kom Den nye styrkede læreplan der ligesom den tidligere fra 2004 skal skabe et fælles pædagogisk grundlag, men nu i højere grad peger på, at børn lærer hele tiden, at børn lærer gennem fællesskabet og legen. De 6 læreplanstemaer flyder mere ind over hinanden og den tidligere skriftlige dokumentation er afløst af en ny evalueringskultur, hvor aktiviteter, leg og læring evalueres løbende i et refleksionsrum mellem det pædagogiske personale.

  Der tales om et bredt læringsbegreb, hvor det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen, lige fra at tage tøj af og på i garderoben såvel som i planlagte aktiviteter. Der er øget fokus på børnefællesskaber og børneperspektiver med fokus på legens betydning og legens værdi gennem relationer og venskaber som en del af fællesskabet. Der er fokus på dannelsessynet, hvor dannelse, fællesskaber og læring er modstykke til dagens individ og konkurrenceorienterede tilgang. Der er i højere grad fokus på udsatte børn og deres familier, på det generelle forældresamarbejde, samt på sammenhængen mellem børnehave og børnehaveklasse i overgangen fra børnehave til skole og SFO. 

  Med den pædagogiske læreplan vil vi beskrive Vildandens arbejde med mål for læring samt beskrive pædagogisk relevante aktiviteter, refleksioner og metoder, som gerne skal afspejles positivt i hverdagen.

  Den pædagogiske læreplan, som ligger herunder er godkendt af Skolebestyrelsen d. 26.05.20.


  Læreplanstemaerne er:

  1. Alsidig personlig udvikling

  2. Sociale kompetencer

  3. Kommunikation og sprog 

  4. Krop, sanser og bevægelse

  5. Natur, udeliv og science 

  6. Kultur, æstestik og fællesskab