Pædagogisk læreplan

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan

Pædagogisk grundlag

 • Indledning

  I børnehaven Vildanden har vi fokus på fællesskab, trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Trivsel, dannelse og læring skal smitte fra øverste led og ned igennem organisationen.

  Det betyder, at den skal have en afsmittende virkning helt ind i kerneydelsen, nemlig til vores arbejde med børnene.

  Vi ønsker også, at forældrene oplever og mærker virkningen af dette fokus, så de ligeledes mødes med personalet i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde præget af inddragelse, anerkendende kommunikation og afstemte forventninger til hinanden.

  Vi mener, at et positivt miljø skaber de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø, og at det enkelte barn udvikler sig optimalt, når det mærker at være en del af fællesskabet, trives, dannes og gennem anerkendelse skaber læring og dermed udvikling.

  Arbejdet med læreplanens seks temaer foregår flydende i mange forskellige aktiviteter og hverdagssituationer.

  Vores intentioner i arbejdet er:

  • At skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse i inkluderende fællesskaber for det enkelte barn
  • At skabe forskellige miljøer der indbyder til leg, læring og venskaber
  • At være nærværende og nysgerrige sammen med børnene – se og følge børnenes perspektiv
  • At have fokus på at skabe strukturerede læringsmiljøer - hvor der er en voksen sammen med børn om en planlagt aktivitet
  • At personalet trives, har stor arbejdsglæde og faglig stolthed


  I læreplanen skal indgå de seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
 • Børnesyn

  Det enkelte barn er skabt unikt og har stor værdi.

  Barnet har brug for at blive set, hørt og forstået, som et barn med alle muligheder for at være medskabende og aktiv i eget liv. Barnet er født som ekspert i eget liv, med masser af ressourcer og udviklingspotentiale og har brug for passende udfordringer i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.

  Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer med andre børn og voksne i et inkluderende og forpligtende fællesskab. Vores opgave er at guide, vejlede og anerkende barnet, så barnet kan trives, lære og udvikle sig.

  Vi skal understøtte udvikling af det gode børneliv.

  Ved det gode børneliv forstår vi et individuelt og ligeværdigt liv, hvor der er plads, tid og ro, samt faste genkendelige rammer til at være barn, og hvor nærværende, autentiske og tillidsskabende voksne giver barnet omsorg og tryghed til at kunne danne sig, lære og udvikle sig.

  Barnet har brug for tillidsfulde og tydelige rammer samt passende udfordringer i forhold til alder og udvikling. Vi skal kunne justere os i forhold til barnet og være tydelige autentiske rollemodeller.

  Vi skal være optaget af hvordan barnet kan få mulighed for at fordybe sig, finde og udvikle sine styrker i trygge rammer.
  Vi har ansvaret for at tilpasse læringsmiljøet og give børnene mulighed for at ytre sig demokratisk i fællesskabet.

 • Dannelse og børneperspektiv

  Dannelse er en løbende proces og en læring, som for barnet starter gennem relation med kendte voksne, hvor barnet lærer at agere personligt og socialt samt får en forståelse af den kultur, det samfund og vores samtid, som vi er en del af og danner hermed sin personlighed med viden, færdigheder og holdninger.

  Dannelse er en aktiv og fortløbende proces, hvor børn i relation med voksne og i samspil med sin omverden kontinuerligt konstruerer og udvikler viden om sig selv og sin omverden i forhold til egen nærmeste udviklingszone. Som daginstitution er det vores mål, at skabe muligheder for, at barnet udvikler eget ønske om dannelse.

  Børneperspektiv er at se verden med barnets øjne. Vi skal stille åbne spørgsmål, hvor vi giver barnet mulighed for at definere egen oplevelse, ved at barnet selv får lov til at sætte ord på, hvad det ser, hører og oplever.

  Vi skal anerkende barnet ved se og høre barnets oplevelse. Vi skal forfølge deres oplevelse, være nysgerrig, åbne og får hermed indblik i deres oplevelsesverden og kommer til at forstå dem. Vi kommer i børnehøjde. Børn er en evig kilde til inspiration for hinanden og for voksne. Barnet skal være aktivt medskabende af egen forståelse og oplevelse af sin hverdag samt have medindflydelse og medbestemmelse for hermed at dannes.

  Som voksne skal vi være autentiske rollemodeller for barnet ved at være aktivt deltagende, imødekommende, udvise empati, være nærværende samt have evne til at justere sig og kende egne grænser. Som voksne skal vi kunne understøtte, opdrage og undervise barnet bedst mulig samt være med til at forme personligheden til at blive livsduelige mennesker og samfundsborgere. Vi skal lære barnet at tage ansvar for sig selv og lære dem at indgå i sociale sammenhænge på en måde, der med adfærd og viden er dannet.

  Læringsmiljøet skal indrettes og tilpasses således at barnet mødes i børnehøjde. Herved skabes valgmuligheder og øget indflydelse for barnet samt bedre mulighed for forståelse af egen oplevelse. På den måde understøtter vi som voksne barnet og er med til at udvikle dets selvværd.

 • Leg

  Leg er vigtigt for barnets læring.

  Leg er barnets måde at bearbejde, øve og udvikle sig i alt, som barnet oplever i sin hverdag. Barnet leger og lærer i inkluderende fællesskaber med andre børn og voksne.

  Når barnet leger, træner barnet både kroppen fysisk, øver sprog, sanser og forståelse. Barnet imiterer gennem legen andre børn og de voksne, hermed dannes barnet på flere måder. Ved at lege øver barnet sig i at indgå i sociale sammenhænge med andre børn og voksne, og får hermed erfaring og en begyndende forståelse af verden, af sociale spilleregler og aftaler.

  Barnet opfatter leg som noget rart, sjovt og som en naturlig og uundværlig del af deres hverdag.
  Legen skal være lystbetonet, for at den giver læring og udvikling for barnet og legen bruges samtidig til at bearbejde og forstå indtryk fra hverdagen. For barnet har legen ikke et mål - barnet leger for at lege!

  Barnets evne til spontan og selvorganiseret leg skal både anerkendes, respekteres og gives betydelig plads i hverdagen. Barnet øver sig i at løse konflikter i legen. Leg foregår hele dagen og sker også i hverdagens gøremål som spise- el. garderobesituation mv.
  Som voksne skal vi være støttende, deltagende og observerende omkring barnets leg. Vi skal være tydelige nærværende og autentiske rollemodeller ved at være aktive i og omkring barnets leg.

  Som voksne skal vi understøtte og/eller rammesætte omkring legen samt være ansvarlige for at skabe en god atmosfære, hvor al kommunikation foregår i en positiv, åben og anerkendende dialog.
  Som voksne skal vi være bevidste omkring egen positionering i forhold til barnets leg og være bevidste om, at være ved siden af, bagved eller foran for at se barnets perspektiv.

 • Læring

  Læring sker over hele dagen i alle situationer fx gennem relationer, leg, spontan leg, planlagte aktiviteter og i hverdagsrutiner.

  Læring defineres som tilegnelse af ny viden, nye oplevelser, færdigheder, kompetencer, forståelse og/eller en ny måde at agere og interagere på.

  Gennem leg og læring ønsker vi at skabe et udviklende miljø, der styrker barnet i at forstå, at livet kan takles på mange måder, at der er mange valg, muligheder og usikkerhedsmomenter, som er med til at styrke barnet i dets læring, udvikling og dannelse.

  • Vi giver barnet mulighed for at indgå i inkluderende børnefællesskaber.
  • Vi skaber rammer, der gør det muligt at tage udgangspunkt i børns forskelligheder.
  • Vi medtænker barnets individuelle måde at lære på.
  • Vi understøtter barnet i at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

  Som voksne tilbyder vi mulighed og rammer der understøtter barnet i at lære, ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål. Vi tilpasser udfordringerne i forhold til, hvor det enkelte barn er i sin nærmeste udvikling. Som voksne har vi fokus på gode relationer og samspillet med barnet, da det er af afgørende betydning for barnets læring og trivsel. Vi følger barnets leg og interesse som pejlemærke for, hvad der optager barnet og bruger det i planlagte og spontane læringsaktiviteter.

  Som voksne skaber vi alsidige, inddragende og trygge pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer lysten til at lære, eksperimentere og opleve. Læring er et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem de professionelle pædagoger, med forældre og med evt. inddragelse af andre relevante faggrupper, så vi sikre et optimalt grundlag for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Børnefællesskaber

  Barnet skal føle sig værdifuld og opleve at være en betydningsfuld del af et inkluderende fællesskab.

  Det enkelte barn har et basalt behov for at kunne indgå i - og bidrage til et fællesskab, da et menneske danner sin personlighed, sin identitet og sine holdninger i samspil med andre.

  Samspillet i det sociale fællesskab danner grundlag for udvikling af det hele menneske. I Vildanden har vi stort fokus på at leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskabet. I fællesskabet skal der være plads til det enkelte barn med hver sin personlighed og hver sin forståelse samt plads til børn med særlige behov. Børnefællesskabet er livsgivende og danner grobund for eksistentielle relationer og venskaber børnene imellem.

  I børnefælleskabet er det at være rummelig en egenskab som vi ønsker at understøtte og udvikle hos det enkelte barn. Rummelighed forstår vi som en evne til bl.a. at være fleksibel og tolerant, være empatisk, kunne forstå og acceptere og kunne sige pyt. Ethvert barns følelse er tilladt og alle har ret til at blive set, hørt og forstået samt lige mulighed for ind lydelse. Barnet spejler sig i de voksne og i de andre børn. De øver deres etiske forståelse, deres sociale kompetencer og motiverer og udfordrer sig selv og hinanden.

  Som voksne tager vi ejerskab for fællesskabet og bidrager til den fælles faglige udvikling. Der skal være respekt for det enkelte barn og den enkeltes bidrag, samt for hinanden. Som voksne arbejder vi ud fra fælles værdigrundlag, hvor der støttes op om hinandens initiativer.

 • Pædagogisk læringsmiljø

  Det pædagogiske læringsmiljø danner ramme for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  For at skabe et læringsmiljø der indbyder til læring, skal barnet møde positive, nærværende og engagerede voksne. Det pædagogiske læringsmiljø rammesættes ift. det pædagogiske personales forskellige kompetencer, refleksioner og planer. Herefter er refleksion og evaluering et vigtigt arbejdsredskab ift. hvad der lykkes og hvad skal justeres?

  Som voksne vil vi inddrage barnet i en læringsrig hverdag, hvor barnet kan deltage og bidrage ud fra egne muligheder og kompetencer. Vores læringsmiljø har fokus på læring hele dagen, lige fra hverdags situationer omkring bordet til planlagte pædagogiske aktiviteter. Som voksne skal vi skabe gode fysiske og udviklende læringsmiljøer, som indbyder til leg, læring, trivsel og dannelse for barnet. Vi skal være nysgerrige ift. hvordan legen opleves meningsfuld og lærende for barnet.

  Som voksne har vi fokus på at skabe et læringsmiljø, som giver barnet en positiv oplevelse af, at være i et inkluderende børnefællesskab. Læringsmiljøet skal understøtte barnets mulighed for at udvikle selvværd og selvtillid, samt udvikle venskaber og give barnet mod på at deltage i fællesskabet. Som voksne skal vi være nærværende voksne, som i børnehøjde giver omsorg, tryghed og dermed skaber trivsel i – og omkring barnet.

 • Samarbejde med forældre om børns læring

  Forældresamarbejdet prioriteres højt i Vildanden – et gensidigt tillidsfuldt samarbejde præget af inddragelse, anerkendende kommunikation og afstemte forventninger til hinanden.

  Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse får de bedste forudsætninger igennem det gode samarbejde mellem forældre og personale. Vi vægter den daglige kontakt, når barnet afleveres og hentes, hvor der er tid til dialog om barnets trivsel, og hvordan det har haft det i løbet af dagen. I en travl hverdag opfordrer vi til, at forældrene har et medansvar til at opsøge dialogen omkring barnets trivsel og den pædagogiske hverdag.

  Forældrene har en unik viden om børnenes trivsel og udvikling, som vi kan inddrages i arbejdet med at skabe læringsmiljøer, som understøtter trivslen og børnefællesskabet. Vi vil gerne skabe et samarbejde om børnenes trivsel, leg og læring og give faglige informationer omkring de børnefællesskabet barnet indgår i med fokus på hvilke lærings- og udviklingsmål, vi har for barnet, og hvordan de som forældre kan støtte disse lærings- og udviklingsmål i hjemmet.

  Målene når vi ved, at;

  • vi bruger forældrenes ressourcer og kompetencer aktivt og giver plads til deres engagement i børnehaven
  • vi møder alle forældre med ligeværdighed og respekt med ansvaret for at sproget bidrager til at styrke positive relationer og samarbejde.
  • vi er tydelige i vores forventninger til forældrene
  • vi er troværdige og professionelle samarbejdspartnere, der tør tage svære emner op med forældrene samt handle, når det er til barnets bedste
  • vi har et højt informationsniveau, hvilket skaber effektiv og rettidig kommunikation med forældrene.
  • vi en gang årligt inviterer til forældremøde/forældrebestyrelsesvalg
  • vi inviterer til forældrekaffe flere gange om året
  • vi inviterer til bedsteforældredag, arbejdseftermiddage og julehygge
  • vi tilbyder en opstartssamtale efter 3-4 måneder, og igen i forbindelse med skolestart. Forældre er altid velkomne til at bede om en samtale, hvis der opstår behov for det, og vi vil ligeledes invitere dem efter behov.
  • alle kan skrive sig på Vildandens legeaftale-telefonliste.

  I Vildanden har forældrene har medansvar for børnefællesskabet. De er med til at skabe sammenhæng mellem børnehave og hjem, samt skabe mulighed for og understøtte at børnene skaber venskaber på tværs af alder, køn og kultur og at trivsel øges og mobning undgås.

  Forældrebestyrelsen

  Forældrebestyrelsen i Vildanden blev oprettet i 2021. De er allerede nu aktive og igennem deres interesse og engagement medvirker de til at skabe et godt dagtilbud. Forældrebestyrelsen udarbejder bl.a. høringssvar i forbindelse med politiske forslag i kommunen, lige som de evaluerer vores politikker og den styrkede pædagogiske læreplan. De er inddraget i, at vi skaber arrangementer for børn og forældre med udgangspunkt i at skabe et stærkt fællesskab omkring børnelivet i Vildanden.

 • Børn i udsatte positioner

  Et barn kan på et tidspunkt i deres barneliv, af forskellige årsager, være i en udsat position i kortere eller længere tid af gangen.

  I Vildanden har vi stort fokus på at give alle børn de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig. Alle børn skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, og det er den voksne, der skal arbejde inkluderende med barnet med fokus et særligt hensyn til det enkelte barns behov for ro, struktur, genkendelighed for hermed at styrke barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling.

  Den voksnes rolle er betydningsfuld for børn i udsatte positioner. Vi møder det enkelte barn med en åben og anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, tanker og følelser. Vi er fleksible i den pædagogiske praksis med udgangspunkt i at struktur, forudsigelighed, genkendelighed, tryghed og tilbagevendende traditioner, har betydning for barnet. Derfor justerer og tilpasser vi den pædagogiske praksis ift. det enkelte barn, men også ift. organiseringen af vores struktur for hele børnefællesskabet. Vildanden får tilført ressourcer, som bruges i den pædagogiske hverdag to formiddage om ugen, hvor vi kan arbejde målrettet med mindre børnefællesskaber, udvikling af pædagogisk praksis for børn i udsatte positioner.

  Vi er opmærksomme på, at samarbejdet med forældrene er afgørende for barnets trivsel, læring og udvikling. Derfor vægter vi den tætte dialog med forældrene, hvor vi tager afsæt i barnets kompetencer og ressourcer.

  Vejle kommune udvikler stærkere fællesskaber for hele børnegruppen. For børn i udsatte positioner betyder det, at vi har et tæt samarbejde med TCBU som er vores tværfaglige samarbejdspartner - tale-høre-konsulent, pædagogiske rådgiver, socialfaglig rådgiver, ergoterapeut og psykolog.

 • Overgange

  Den gode overgang

  Overgange møder vi mange steder i livet. Overgangen er betydningsfuld, derfor har vi fokus på den gode opstart, overgang fra gruppe 2 til gruppe 1 samt den gode overgang til skolen.

  Når barnet starter i Vildanden inviteres forældrene til en opstartssamtale omkring barnets trivsel, udvikling, vaner, rytme, hjemlige situation m.m. Hermed får vi de bedste forudsætninger for, at familien får en god start og bliver en del af fællesskabet omkring Vildanden. Det skaber de bedste muligheder for at skabe trivsel og udvikling for barnet. Som udgangspunkt forventer vi, at en af forældrene bruger tid sammen med barnet i Vildanden den første tid. Således vænnes barnet gradvist til at være sammen med nye voksne og børn. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i barnets behov og laver aftaler sammen med forældrene om indkøringen.

  Overgangen fra børnehave til skole er et stort skridt for et barn, og kan kaldes en livs-overgang, da det både skubber til identitet, roller og relationer. Barnet mister tryghed, identitet i børnehaven som fx den store i børnehaven, og bliver pludselig den lille i skolen. De trygge og velkendte relationer/voksne skal de sige farvel til og nye voksne træder til.

  Det påvirker barnets syn på sig selv i verden? Vi taler det kulturelt op: “du bliver stor nu”, ”nu skal du i SKOLE” som noget stort og spændende, men børnene oplever, at de bliver små og usikre. De kan miste status, kompetencer og identitet.

  Overgangen kan medføre regression/kompetencetab, og derfor er det så vigtigt, at vi prioriterer mange ressourcer på at skabe den bedste overgang for barnet, så vi sikre ubrudte læringsspor/ læringsveje mellem børnehave og skole?

  Vores mål er, at give barnet forudsætninger for at træde kompetent ind i “det nye” og understøtte oplevelsen af at komme til at høre til i det nye.

  Vi har stort fokus på videndeling, som skal sikre den bedste overgang og derfor har vi et tæt og godt samarbejde mellem de lokale børnehaver og Fælleshåbsskolen. De lokale børnehaver er Oasen og Blæksprutten i Brejning, og Vildanden.

  Alle institutionerne har i fællesskab udarbejdet et gensidigt forpligtigende førskoleprojekt, som løber over 12 uger, fra april til juni. Her mødes før-skolebørnene fra de 3 børnehaver med hinanden 3 gange på en fælles legeplads i nærområdet, hvor de øver hinandens navne og lærer de voksne fra de andre børnehaver at kende. Herefter er der 7 besøgsdage på skolen, hvor alle børnehaver ankommer kl. 8.30 og er på skolen til kl. 12. Børnene kommer til at kende skolens lokaler, toiletter og legeplads mv. De spiser formiddagsmad og frokost på samme tid som skolens elever, og leger ude i frikvarteret sammen med de øvrige børn, således at det korte frikvarter er kendt når de starter i skolen. Ligeledes møder de børnehaveklasselederne og pædagogerne fra skole og SFO.

  I Vildanden er vores nærmeste nabo Munkebjerg friskole. Flere af vores børn skal gå på skolen, derfor er vi i samarbejde opmærksomme på at skabe den gode overgang til friskolen. Vi har bl.a. mulighed for at have vores gang på skolen, når vi bruger gymnastiksalen, fællessalen eller leger på deres legeplads.

  Vejle Kommune har valgt at pege på 8 områder, som de professionelle og forældrene skal have fokus på i arbejdet med overgange, for at sikre, at børnene har de bedste muligheder for at mestre overgangen og at have kompetencer og færdigheder ift. den bedste skolestart.

  • Relationer – barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne, samt indgå i og være medskaber af lege.
  • Robusthed og mod – barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.
  • Sociale spilleregler – barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.
  • Forandringsparathed – barnets evne til at aflæse kontekster og vide, hvad der forventes i forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskellige ting af en, når man er i en dansktime, en idrætstime eller i SFO’ens forskellige aktiviteter.
  • Selvkontrol og fokus – barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og holde fokus på opgave.
  • Udtrykke følelser – barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for hjælp, herunder deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger i forbindelse med overgangen.
  • Sprog – barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler.
  • Selvhjulpenhed – barnets evne til at mestre konkrete aldersvarende færdigheder f.eks. gå på toilettet, selv tage sig tøj af og på, holde orden i sine ting m.v.
 • Inddragelse i lokalsamfundet

  I Vildanden bruger vi alle de muligheder der er for inddragelse af lokalsamfundet.

  Vores børnehave ligger i et lille landsby og det gør, at vi er mere opmærksomme på alt, hvad der er inden for rækkevidde, da det at tage bussen til Vejle, hvor flere ting sker, kræver lidt mere ift. de få busser der er mulige at benytte. Ligeledes er samfundet omkring os også opmærksomme på at inddrage os, når muligheden byder sig fx at skolen altid inviterer os over, når de har gæstebesøg el. arrangement, morgensang, forårskoncert mv.

  Når skolen har politiet ude for at sikre at morgentrafikken forløber som den skal, giver vi en kop kaffe til betjenten, og her fortæller han så lidt om sit arbejde og viser sit politiskilt, sin knippel, pistol mv.

  Vi går på besøg på de bondegårde, som naturligt ligger omkring os, går i skoven, som er indenfor rækkevidde. Vi deltager i arrangementer som Børkop Bibliotek afholder, små events og Troldearrangement, som er et større arrangement for alle de lokale børnehaver og dagplejen. Vi har ofte besøg af de lokale dagplejere, som bruger vores legeplads el. leger hos os en formiddag.

  Vi tager hvert år til jul ved Børkop Vandmølle, hvor vi vises rundt dernede samt spiser vores medbragte risengrød på loftet af vandmøllen, hvor museets folk er klædt i julemandstøj, til stor glæde for børnene.

  Vi besøger Jettes æbleplantage som ligger lokalt. Henter æbler, skræller, spiser og koger dem til grød el. saft, så vi får oplevelse af ”fra jord til bord”-princippet.

 • Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

  I Vildanden arbejder vi meget med det fysiske, psykiske og æstetiske miljø.

  Vores fysiske rum er små og anderledes end andre daginstitutioner, da vi bor i et ældre 2 etagers hus med kælder under, samt en legeplads i en tidligere have omkring huset.

  Vores små rum giver mulighed for at have et lille bilrum og soverum, et større lege, spille og tegnerum samt køkken-alrum i stueplan, her foruden 5 forskellige små lege og kreative rum ovenpå. Her fx puderum, rum med dukke- og køkkenkrog, rum med ridderborg og cowboy/indianerting, rum for kreativudfoldelse med saks, papir og farver samt en hule.

  Vi oplever, at både børn, forældre samt det pædagogiske personale ser alle fordele og muligheder i de mange små rum og det påvirker vores psykiske børnemiljø positivt. Det skaber bedre ro, og vi undgår for mange konflikter, da leg og aktivitet er ruminddelt samt hvilke børn der leger hvor, er aftalt ved samling ved formiddagsmad. Vi oplever, at børnene er gode til at holde de aftaler om leg, aktivitet og rum, som er lavet, og vi ser det fungerer i børnehøjde.

  Vores æstetiske miljø er vi meget opmærksomme på med blomster, små lamper, puder, blomsterkrukker og lanterne udenfor om vinteren. Når man træder ind i Vildanden opleves det som at træde ind i eget hjem.
  Når vi selv oplever det æstetiske miljø positivt og hjemligt, så påvirker det også børnenes oplevelse af det, hvilket vi bestræber os på at medtænke.

De seks læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling

  Læringsmål:

  Vi ønsker, at barnet guides til at blive et empatisk og omsorgsfuldt menneske, som lærer at være nysgerrig, mærke og forstå sig selv samt andre.

  • At barnet oplever sig som værdifuld aktør i det sociale fællesskab og bliver understøttet i samspillet med andre.

  Det pædagogiske personale sætter fokus på legens værdi, da legen er et vigtigt læringsrum og indeholder mange aspekter, der er med til at udvikle barnets personlige udvikling.

  • At der gives plads til, at barnet udfolder sig til et selvstændigt robust menneske, der kan tage initiativ og ansvar for sig selv.
  • At barnet udvikler engagement, livsduelighed og får gå-på-mod og kompetencer til deltagelse i fællesskabet.
  • At barnet tilbydes mange forskellige læringsrum, som giver mulighed for fordybelse og vedholdenhed samt giver barnet betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

  Hvad skal barnet have mulighed for, mens det er i børnehaven?

  • At udvikle en positiv selvforståelse med selvværd, selvtillid og livsduelighed
  • At opleve anerkendelse, respekt, udvikle selvstændighed og føle glæde ved at kunne
   selv.
  • At kunne sætte/ få ord på følelser og lære at håndtere disse, også det der er svært.
  • At opleve sammenhæng i rutiner og hverdagen og blive selvhjulpen
  • At blive mødt med positive forventninger og glæde.


  Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?

  • Ved at styrke udviklingen af jeg'et og barnets identitet, så barnet udvikler kompetencer til
   at forstå og håndtere følelser
  • Ved at være en nærværende voksen og være nysgerrig på barnets personlighed
  • Ved at støtte barnet i at udvikle gå-på-mod
  • Ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag
  • Ved at stille alderssvarende krav til barnet fx støtte barnet i at tage tøj af og på
  • Ved at barnet oplever succeser og små sejre
  • Ved at hjælpe med personlig hygiejne
  • Ved at anerkende følelser hos barnet og vise det er betydningsfuldt
  • Ved tæt samarbejde med forældrene.


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Giver barnet tryghed og omsorg samt tid, ro og nærvær
  • Tager barnet alvorligt, være i dialog, lyttende, anerkendende og vise respekt for barnets
   grænser
  • Giver barnet oplevelsen af, at det er værdifuldt i fællesskabet, ved at skabe dialog med
   andre børn, hjælpe og passe på hinanden.
  • Hjælpe de voksne med daglige gøremål, såsom at dække bord, lave mad osv.
  • Skaber rutiner/gentagelser og overskuelighed.
  • Opmuntrer og støtte barnet så tingene lykkes
  • Gør aflevering og afhentning tryg og udveksler oplevelser mellem børnehave og hjem
  • Lærer barnet at forstå og acceptere sine følelser.
 • Social udvikling

  Læringsmål:

  Vi ønsker, at barnet anerkendes, respekteres og understøttes i at udvikle empati og sociale relationer.

  • At barnet oplever tryghed og tillid i dets relation til både voksne og børn, for hermed at trives.
  • At barnet udvikler sociale handlemuligheder og deltagelsesformer så det får evne til at indgå i sociale fællesskaber.
  • At barnet inddrages og opmuntres til at være en aktiv deltager i fællesskabet, hvor diversitet/forskellighed opleves som en ressource og at barnet lærer at indgå i et samarbejde og bidrage til demokratiske beslutninger.

  Hvad skal barnet have mulighed for, mens det er i børnehaven?

  • At opleve tryghed og tillid i relationer til de andre børn og voksne
  • At blive anerkendt og respekteret, som det menneske barnet er
  • At opleve, at være en del af fællesskabet, og indgå i nære relationer samt i nærmiljøet
  • At lære at være rummelig, have forståelse for sig selv og andre
  • At styrkes i at knytte venskaber og bidrage til legen
  • At lære at være i en konflikt, løse den samt acceptere et nej
  • At lære at vente på tur og dele, og lære at behovsudsætte.


  Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?

  • Ved at anerkende barnets følelser og behov og give barnet oplevelsen af at være betydningsfuld
  • Ved at støtte barnet i at sætte ord på egne følelser
  • Ved at den voksne er tydelig, nærværende, omsorgsfuld og en god rollemodel
  • Ved at støtte barnet i at lytte til andres følelser, danne og fastholde venskaber
  • Ved at opfordre børnene til at hjælpe hinanden samt lytte til hinanden og til de voksne
  • Ved at give barnet mulighed for, fx i leg el. til samling, at fortælle deres historie, og bidrage
   til andres og dermed også turde at stå frem foran andre og glædes over at være sammen
  • Ved at støtte barnet i kontakten/samværet med andre børn ved at lege i små og store
   grupper.


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Sætter ord på barnets følelser og handlinger
  • Har øje for det enkelte barns behov og er deltagende i barnets leg
  • Støtter barnet i at sige til og fra, vise omsorg og tage ansvar for andre
  • Er iagttagende i barnets leg, guider barnet, samt skaber gode lege og læringsmiljøer
  • Giver barnet medbestemmelse og mulighed for at få indflydelse på sin hverdag, foretage
   valg og argumentere for sine meninger
  • Respekterer barnets valg, inden for det som er muligt
  • Støtter barnet i empati – ”det gør ondt, når du gør sådan ved ham eller hende”
  • Støtter barnet i at udsætte egne behov samt have fokus på gensidige relationer
  • Støtter barnet i at indgå i leg i grupper, fx. rollelege el. voksenstyrede aktiviteter
  • Er en tydelig voksen, der sætter ord på følelser og handlinger
  • Har fokus på gensidige relationer mellem barn og voksen.
 • Kommunikation og sprog

  Læringsmål:

  Vi ønsker, at barnet understøttes i at udvikle sit sprog, således at barnet kan forstå sig selv, hinanden og sin omverden.

  • At barnet får erfaring med at kommunikere igennem sproget ift. egne behov og ideer, samt at kunne anvende sproget i fællesskabet.
  • At barnet udvikler sit sprog gennem dagligdagens aktiviteter.
  • At barnet understøttes i at udvikle sin nysgerrighed på tegn og symboler, og opfordres til sproglig kreativitet. Barnet skal have kendskab til og erfaring med at bruge forskellige kommunikationsmidler såsom det verbale sprog, kropssprog og mimik/gestik.

  Hvad skal barnet have mulighed for, medens det er i børnehaven?

  • At blive mødt sprogligt anerkendende og understøttende af det pædagogiske personale
  • At øve barnet i at sætte ord på egne og andres følelser
  • At opleve både det verbale sprog, kropssprog, mimik/gestik som kommunikationsmiddel
  • At støtte barnet i at udvikle sit ordforråd, begreber, ordforståelse samt at lege med ordene
  • At være i et sprogligt inspirerende miljø, hvor der er mulighed for at udvikle et varieret
   sprog
  • At udvikle en interesse og nysgerrighed i forhold til forskellige bogstaver, tegn, symboler, farver og tal
  • At udvikle nysgerrighed for sang og musik
   Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?
  • Ved at italesætte barnets følelser, behov og oplevelser
  • Ved at anerkende barnet sprogligt og sætte ord på/skabe forståelse for kropssprog, mimik/gestik og være gode tydelige rollemodeller
  • Ved at skabe tillid, nysgerrighed og glæde, så barnet får lyst til at udvikle sproget
  • Ved at tale om, læse om, synge om de forskellige tegn, symboler, farver og tal
  • Ved aktivt at bruge sproget og vise sammenhæng mellem ord og handlinger
  • Ved at snakke om bogens opbygning fx. forside, bagside, bogstaver der bliver til ord og
   sætninger samt læseretning
  • Vi bruger ”Hit med lyden.” Vi har fokus på forlyden.
  • Ved at synge og give musikalske oplevelser
  • At have bøger, instrumenter, plakater, papir og farver osv. tilgængelig for børnene


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Snakker med barnet, viser interesse og forståelse for barnets følelser, behov og handlinger og sætter ord på det
  • Lytter til barnet og understøtter barnet i at lytte til- og sætte ord på alle ting i hverdagen
  • Skaber fælles sproglig opmærksomhed og støtte barnet i at genfortælle det hørte og gentager, så barnet hører den rigtige udtalelse
  • Leger med sproget, dobbelt betydninger af ord, rim og remser, vrøvleord og ordsprog
  • Vi bruger tid på nye ord, ordets betydning, gentagelser og har fokusord.
  • Leger med bogstaver og tal, øver genkendelse, bogstavslyde og forlyde (Hit med lyden)
  • Altid mulighed for at tegne og skrive sit navn, bogstaver/børneskrivning
  • Oplæsning i store og mindre grupper, øver dialogisk læsning og snakker om det læst
  • Synger almindelige sange, sanglege og fagte – og vrøvlesange. Har ofte guitaren med, til
   at forstærke rytme og musikalsk opmærksomhed.
 • Krop, sanser og bevægelse

  Læringsmål:

  Vi ønsker, at barnet oplever glæde ved, accept af og forståelse for egen krop, samt oplever at udforske og eksperimentere med egen krop og oplever glæden ved både at bevæge sig og at være i ro.

  • At barnet i dagligdagen er mulighed for at styrke barnets kropslige fornemmelse, fysiske sundhed, med fokus på ernæring, bevægelse og hygiejne.
  • At barnet tilegner sig den fysiske og sociale omverden med alle sanser.

  Hvad skal barnet have mulighed for medens det er i børnehaven?

  • At få accept af -, samt glæde og forståelse for – og kendskab til egen krop og dens formåen
  • At udvikle god kropsfornemmelse, få sunde kostvaner og lære god hygiejne
  • At bruge alle sanser og derigennem tilegne sig verden gennem forskellige lege og materialer


  Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?

  • Ved at tilbyde barnet et fysisk varieret miljø både ude og inde – som støtter barnet i at udvikle dets kompetencer både sansemæssigt, grovmotorisk og finmotorisk
  • Ved at tilbyde barnet en alsidig, sund og inspirerende kost, samt smage på noget nyt og
   ukendt
  • Ved at lære barnet god hygiejne
  • Ved at lave aktiviteter der har fokus på de forskellige sanser


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Hopper, løber, kravler, klatrer, triller, krybe samt træner at bruge balancebræt
  • Laver gymnastik, rytmik, tumlelege og sanselege ift. nærmeste udviklingszone
  • Er opmærksom de forskellige sanser og bruge dem samt bygge med forskellige materialer
   og former
  • Leger med sand, vand, mudder, dej, modellervoks og fingermaling mv.
  • Benævner kropsdele og deres funktioner, klæder sig af og på
  • Hjælper med at tilberede maden og dække bord og der vises sunde kostvaner
  • Smører selv sin mad og hælder mælk/vand op, samt øver at koordinere kniv og gaffel
  • Øver god hygiejne, toiletbesøg, vaske hænder og vaske sin mund, når man er beskidt mv.
  • Øver hygiejne omkring forkølelse fx at nyse/hoste i ærmet og pudse næse.
 • Natur, udeliv og science

  Læringsmål:

  Vi ønsker, at barnet udvikler sund nysgerrighed og lyst til at udforske naturen.

  • At barnet udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.
  • At barnet lærer naturen at kende gennem alle sanser, og oplever dets forbundethed med naturen, begyndende forståelse for bæredygtighed og oplever naturen som rum til leg og oplevelser.
  • At barnet observerer og undersøger naturfænomener og tilegner sig forskellige erfaringer med naturen og miljøer, årsag/virkning og sammenhænge herunder en begyndende matematisk opmærksomhed ift. at regn giver vækst mv.

  Hvad skal barnet have mulighed for mens det er i børnehaven?

  • At opleve naturen som rum, hvor barnet kan eksperimentere og gøre sig erfaringer med
   naturvidenskabelige tænkemåder
  • At opleve og udvikle en begyndende forståelse og respekt for naturen
  • At stifte bekendtskab med natur, naturfænomener og årstider gennem sanser, ord og viden
  • At få kendskab til naturen, dens dyr, planter, miljø og de forskellige vejrfænomener
  • At få begyndende forståelse for bæredygtig udvikling og affaldssortering


  Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?

  • Ved at sikre at barnet kommer ud i naturen og lærer dens muligheder at kende
  • Ved at give barnet tid til fordybelse og nysgerrighed for naturen
  • Ved at være rollemodel for, hvordan man kan forstå - og færdes i naturen
  • Ved at vise nysgerrighed og glæde samt engagement og interesse for naturen


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Bruger sanserne når det regner el. blæser, når solen skinner el. når det sner og koldt osv. og har hermed fokus på årstiderne og deres forskellighed
  • Leger ude i alt slags vejr og skaber tid til fordybelse. Hopper i vandpytter og leger i visne blade
  • Ligger i græsset, ser på himmelen, mærker og dufter til græs og buske omkring os og bruger hermed vores sanser
  • Kigger på og rører ved dyr og insekter. Taler om deres livscyklus og dyrespor
  • Færdes i naturen på alle årstider og snakker om hvilket tøj der passer til årstiden og vejret.
  • Smager på naturens spisekammer, og følger fx. Jettes æbleplantage
  • Sår krydderurter, grøntsager og blomster, snakker om hvordan en plante kan vokse sig stor
  • Samler naturmaterialer som fx. hører til årstiden
  • Samler kastanjer, dele dem op i store og små, mange og få, tælle dem.
  • Samler og sorterer affald.
 • Kultur, æstetik og fællesskab

  Læringsmål:

  • At barnet skal have mulighed for at afprøve sig selv i forhold til mange forskellige kulturelle udtryksformer samt have adgang til forskellige materialer, redskaber og medier, som stimulerer barnets nysgerrighed, kreativitet og fantasi.
  • At barnet skal have mulighed for at afprøve alle sanser og følelser og kende til forskellige værdier.
  • At barnet skal understøttes i at få viden om kultur, traditioner og kunstneriske tilbud, samt tage del i forberedelserne og fejringen af de forskellige danske højtider.

  Hvad skal barnet have mulighed for medens det er i børnehaven?

  • At stifte bekendtskab med forskellige udtryksformer og styrke fantasien
  • At få kendskab og tryghed ift. skolens dagligdag
  • At stifte bekendtskab med forskellige familieforhold, nationaliteter, normer og værdier
  • At være med til at skabe traditioner i børnehaven og fastholde dem
  • At kende forskellige danske traditioner og kultur samt fastholde dem


  Hvordan støtter vi barnet i at udvikle denne kompetence?

  • Ved at barnet har adgang til materialer, redskaber og digitale medier, som kan give kreative og kulturelle oplevelser.
  • Ved at tilbyde kulturelle oplevelser
  • Ved at komme på skolen, besøge skolebørnene i deres klasser, lege på legepladsen, bruge gymnastiksalen, være med til morgensang
  • Ved at skabe fælles oplevelser, som giver forståelse for de danske traditioner/kultur
  • Ved at være opmærksomme på forskellige levevis
  • Ved at give barnet et indblik i mangfoldighed, og støtte dets udvikling af tolerance overfor fremmede kulturer.


  Hvad gør vi i dagligdagen?

  • Arbejder kreativt med årstiderne og traditioner
  • Holder fast i traditioner, fastelavn, påske, fødselsdage, jul osv.
  • Læser bøger, benytter skolebiblioteket og biblioteket i Børkop
  • Troldefesten, en børnefest hvor vi mødes med andre børnehaver og dagpleje i lokalområdet.
  • Synger børnesange, tegner og maler og har adgang til udklædningstøj
  • Arbejder med bordskik og madkultur
  • Deltager i så mange morgensange og arrangementer på skolen, som er muligt for Vildanden samt
   leger på legepladsen med skolebørn i deres frikvarter
  • Snakker om børnenes egne kulturelle og familieære forhold, og tager gerne på besøg hos det enkelte barn
  • Synliggør at mennesker er forskellige.

Evalueringskultur

 • Evalueringskultur

  I Vildanden arbejder vi løbende og systematisk med evaluering, således vi udvikler og kvalificerer vores pædagogiske praksis.

  Vi bruger forskellige metoder i vores evaluering, herunder inddrager vi bl.a. dialogen med børnene, forældre, forældrebestyrelsen. Vi er opmærksomme på at skabe et rum til evaluering for medarbejderne. Her har vi mulighed for at give feedback, sparre og reflektere over egen praksis, aktiviteter, struktur, tilgang til barnet/børnene samt de tilbagemeldinger og erfaringer vi har fået således vi kan justere vores pædagogiske praksis ift. vores børnegruppe.

  Vi har en systematisk mødestruktur med et ugentlig planlægnings- og sparringsmøde, samt personalemøder, hvor vi er opmærksomme på, hvornår vi arbejder med evaluering og planlægning af den pædagogiske praksis ift. børnegruppen samt feedback, sparring og evaluering på børnenes trivsel. Udover egne iagttagelser bruger vi bl.a. GLK, SMTTE-modellen, relationsskemaer, sprogvurdering og dialogprofilen, som redskaber til dataindsamling, dokumentation og evaluering.

  I hverdagen dokumenterer vi den pædagogiske praksis for børn og forældre igennem praksisfortællinger i mødet med forældrene, samt beskrivelser af dagens aktiviteter og temaer på whitebord. Vi har ugentlig billeddokumentation på AULA, og laver udstillinger af kreative processer. Barnet får desuden deres egen mappe med tegninger, sange og produkter fra projekter/temaer.

  Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan er en løbende proces. Hvert andet år evaluerer vi overordnet arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Evalueringen vil tage udgangspunkt i, hvad vi har haft særlig fokus på, og vi vil se på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i Vildanden og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forældrebestyrelsen vil blive inddraget i denne proces.